Filie


Chełm

Filia w Chełmie działa na terenie powiatu chełmskiego oraz M. Chełma. Uczestniczy w posiedzeniach Powiatowej Rady Zatrudnienia w Chełmie, Partnerstwa Ziemi Chełmskiej „Zatrudnienie-Integracja-Rozwój” – ZIR oraz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Ziemi Chełmskiej”. Filia w Chełmie utrzymuje stałe kontakty z przedstawicielami takich instytucji jak: Starostwo Powiatowe w Chełmie, Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie, Urzędy Gmin z terenu powiatu chełmskiego, a także aktywnie bierze udział w spotkaniach i konferencjach organizowanych przez w/w instytucje. Stałym elementem działalności jest udział Filii w Dożynkach Gminnych oraz Powiatowych, a także innych inicjatywach jak Targi Pracy czy Forum Kobiet Lubelszczyzny. Przez wiele lat Filia w Chełmie zajmowała się opiniowaniem wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Zacieśnieniem współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy
w Chełmie było podpisanie 20 maja 2013 roku porozumienia w sprawie współpracy na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych z terenu Chełma i powiatu chełmskiego, mające na celu łagodzenie skutków bezrobocia poprzez wzajemne wspieranie działań i projektów realizowanych przez strony mających na celu aktywizację zawodowa osób bezrobotnych i promocję zatrudnienia.


Pl. Niepodległości 1, pok. 46, 47, 39
22-200 Chełm
tel. 82 563 24 29
fax 82 563 24 36
e-mail lp.ni1540350262lbul.1540350262ajcad1540350262nuf@m1540350262lehc1540350262

Lubartów

Filia Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny w Lubartowie prowadzi działalność od początku 2010 roku.

Mieści się na I piętrze budynku położonego w centrum Lubartowa, w bliskim sąsiedztwie Starostwa Powiatowego i Powiatowego Urzędu Pracy.

W Filii realizowane są projekty skierowane do osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji, własną działalnością gospodarczą, przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego.

W Filii działa Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla 6 powiatów województwa lubelskiego (radzyński, łukowski, rycki, lubartowski, puławski i opolski) wspierający powstawanie nowych miejsc pracy oraz rozwój sektora ekonomii społecznej. W ramach OWES świadczone są usługi szkoleniowe, doradcze, informacyjne oraz animacyjne. Ośrodek umożliwia podmiotom ekonomii społecznej skorzystanie z bezpłatnych usług prawniczych, marketingowych i księgowych.

Pracownicy Fundacji stanowią wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę. Oferują wsparcie dla osób indywidualnych, przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, zarządzaniu i rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków UE oraz przygotowywaniu dokumentów strategicznych.


ul. Słowackiego 14, Ip
21-100 Lubartów
tel. 81 463 82 50
fax 81 451 13 52
e-mail *protected email*

Łuków

Filia Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny w Łukowie realizuje projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekty skierowane są do osób bezrobotnych, pracujących, przedsiębiorców oraz do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Filia współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi. Filia działa na terenie 3 powiatów, tj. powiat łukowski, powiat radzyński oraz powiat rycki. W Filii zatrudnionych jest 5 osób. Filia dysponuje dwoma pomieszczeniami biurowymi wyposażonymi w niezbędne urządzenia biurowe. Filia Realizuje działalność szkoleniową i doradczą.

Zapraszamy do naszej Fili w Łukowie, w której pracujemy od poniedziałku do piątku w godz. 8-16.


ul. Międzyrzecka 72 c, pok.5
21-400 Łuków
tel. 25-797 20 75, 25-797 20 57
e-mail: *protected email*

Tomaszów Lubelski

Filia Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny w Tomaszowie Lubelskim powstała 2005 roku. Filia realizuje projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Filia utrzymuje kontakty z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu powiatu tomaszowskiego oraz organizacjami pozarządowymi. Filia dysponuje pomieszczeniem biurowym wyposażonymi w niezbędne urządzenia biurowe. Filia Realizuje działalność szkoleniową i doradczą oraz szkolenia komercyjne. W Filii zatrudnione są obecnie 2 osoby. Filia Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny mieści się w centrum Tomaszowa Lubelskiego.


ul. Lwowska 80, pok. 3
22-600 Tomaszów Lubelski
tel. 84 664 10 27
fax 84 664 19 75
e-mail *protected email*

Zamość

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny Filia w Zamościu znajduje się na ulicy Perca 2 (pok. 7,8,9), w budynku Rektoratu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.

W Filii realizowane są projekty współfinansowane ze środków UE, w ramach których organizowane są szkolenia, doradztwo indywidualne i grupowe, a także warsztaty i konferencje. Filia współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi (szczególnie z sektora ekonomii społecznej), przedsiębiorcami, osobami prywatnymi, a także lokalnymi mediami. Zapraszamy do naszej Filii od poniedziałku do piątku w godz. 8-16.


ul. Pereca 2, pok. 7,8,9 (budynek Rektoratu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej)
22-400 Zamość

tel. 84 627 18 32
fax 84 627 01 17
e-mail *protected email*