Projekty


Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim

Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa:  11 Włączenie społeczne Działanie 11.3 Ekonomia społeczna Projekt realizowany przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny w partnerstwie z Grupą Medialna ITM Sp. z o.o. Celem projektu jest rozwój potencjału sektora Ekonomii Społecznej w okresie […]

Leave a comment

Projekt „Szansa dla młodych”

Projekt „Szansa dla młodych”  –   POWR.01.02.01-06-0128/16 Cel Projektu Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 108 osób młodych w wieku 18-29 lat  z terenu powiatów: biłgorajskiego, chełmskiego, m.Chełm, hrubieszowskiego, janowskiego, krasnostawskiego, tomaszowskiego, włodawskiego, zamojskiego, m.Zamość pozostających bez zatrudnienia, nie kształcących się i nie uczestniczących w kształceniu (tzw. młodzież NEET) poprzez indywidualną i kompleksową aktywizację edukacyjno-zawodową. Okres […]

Leave a comment

Projekt „Młodzi na start!”

  „Młodzi na start!” POWR.01.02.01-IP.16-06-001/16 Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Cel Projektu Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 120 osób młodych w […]

Leave a comment

Projekt “Twój lepszy start”

Projekt „Twój lepszy start” RPLU.09.01.00-06-0077/15 realizowany jest w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa. Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia 150 osób w wieku 30 lat i więcej , zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego poprzez udział w programie aktywizacji zawodowej obejmującej poradnictwo zawodowe, IPD, […]

Leave a comment

Projekt “Pracuję u siebie”

  III NABÓR UCZESTNIKÓW PROJEKTU – (KLIKNIJ)   II NABÓR UCZESTNIKÓW PROJEKTU – (KLIKNIJ)     16.08.2017 r Wyniki oceny merytorycznej wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Pracuję u siebie”. Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym (16.08.2017 r.) zamieszczamy ostateczne wyniki oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności […]

Leave a comment

Projekt „Droga do sukcesu”

18.08.2017 Wyniki ostatecznej oceny merytorycznej wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Droga do sukcesu”. Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym (18.08.2017 r.) zamieszczamy ostateczne wyniki oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Droga do sukcesu” po posiedzeniu Komisji Oceny Wniosków, które poświęcone było rozpatrzeniu […]

Leave a comment

Projekt „Lepszy start”

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny wraz ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Lublinie realizują projekt pt. „Lepszy start”, nr umowy POWR.01.03.01-IP.03-00-002/15-00. Czas trwania projektu: 01.09.2016 – 31.01.2018. Wartość projektu: 516 502,50 zł. Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 490677,37 zł. Główny cel: zwiększenie możliwości zatrudnienia 30 absolwentom i absolwentkom Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 Lublinie do 29. roku życia, które nie […]

Leave a comment

Program “Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II”

Fundusz pożyczkowy – Program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II”

Leave a comment

Projekt „S3-Empowering for Innovation and Growth in Medium-Sized Cities and Regions (EmpInno)

Projekt uzyskał wsparcie z Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego w ramach Priorytetu I Potencjał dla innowacji, Działania 1.2 Inteligentna specjalizacja. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt dotyczy wzmocnienia procesu wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji (RIS) w regionach UE objętych działaniami projektu. Cele projektu: zapewnienie interesariuszom RIS zasobów, doświadczeń […]

Leave a comment

Zadanie publiczne “Od pomysłu do sukcesu”

Zadanie publiczne  “Od pomysłu do sukcesu”realizowane jest przy pomocy finansowej Miasta Lublin.   Czas realizacji projektu: 23.05 – 30.11.2016 Cel projektu: zapewnienie 24 bezrobotnym kobietom zarejestrowanym w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie kompleksowej wiedzy na temat efektywnego wdrażania pomysłów biznesowych w życie poprzez ich udział w bezpłatnych warsztatach i szkoleniach o charakterze miękkim i twardym.  Cel […]

Leave a comment

„Czas dla młodych – program aktywizacji zawodowej osób młodych” POWR.01.02.02-06-0063/15-00

Projekt  „Czas dla młodych – program aktywizacji zawodowej osób młodych” POWR.01.02.02-06-0063/15-00   Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie  1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie  1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych   Cel […]

Leave a comment

„Trampolina sukcesu – program aktywizacji zawodowej osób młodych”, POWR.01.02.02-06-0062/15-00

        Tytuł Projekt „Trampolina sukcesu – program aktywizacji zawodowej osób młodych”, POWR.01.02.02-06-0062/15-00 Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie  1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie  1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia […]

Leave a comment

Projekt „Społecznie odpowiedzialni – nowa jakość usług świadczonych przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny”

  Projekt otrzymał dofinansowanie w konkursie zorganizowanym przez PARP „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”, w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.  Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Leave a comment

KOMPETENTNA KADRA – szkolenia i doradztwo dla Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny

Opis projektu Projekt skierowany jest do średniego przedsiębiorstwa – Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny i jego pracowników pracujących i/lub zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego. Cel projektu Celem głównym projektu jest objęcie wsparciem szkoleniowym pracowników Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny oraz wdrożenie systemu ocen pracowniczych. Grupę docelową projektu stanowi52 pracowników Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w tym […]

Leave a comment

MIKRO-przedsiębiorcy

Zaktywizowanie zawodowe 60 uczestników/czek projektu (30 kobiet) z terenu powiatów: hrubieszowskiego, tomaszowskiego, zamojskiego i Miasto Zamość poprzez stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia w oparciu o następujące instrumenty: doradztwo, szkolenie oraz uzyskanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego przez 47 uczestników/czek projektu

Leave a comment

Szkoły nowych możliwości – modernizacja kształcenia zawodowego

Projekt realizowany jest przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny w partnerstwie z Zespołem Szkół Nr 2 im. A. Świętochowskiego w Łukowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Leave a comment

Twoja przyszłość

Jesteś osobą bezrobotną i chcesz to zmienić? Potrzebujesz wsparcia lub pomocy w określeniu ścieżki rozwoju zawodowego? Fundacja Rozwoju Lubelszczyznyprowadzi nabór do projektu „Twoja przyszłość”.

Leave a comment

50 plus biznes

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w wieku powyżej 50 roku życia z terenu powiatów: bialskiego, chełmskiego, janowskiego, kraśnickiego, lubartowskiego, opolskiego, parczewskiego, radzyńskiego, świdnickiego, włodawskiego oraz miast Biała Podlaska i Chełm, poprzez udzielenie 60 osobom wsparcia doradczo-szkoleniowego, z czego minimum 42 osoby otrzymają wsparcie finansowe w postaci bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Leave a comment

Społecznie odpowiedzialni – nowa jakość usług świadczonych przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny

Celem projektu jest rozwój Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny w zakresie CSR poprzez wdrożenie strategii CSR do 15.II.2014 roku. Zwiększenie efektywności pracy 35 mentee poprzez wdrożenie procesu mentoringu do 15.II.2015 roku.

Leave a comment

Spółdzielnia – socjalna sprawdzonym przepisem na pracę

Opis projektu PROJEKT „Spółdzielnia – socjalna sprawdzonym przepisem na pracę”Priorytet VII Promocja integracji społecznejDziałanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznejPoddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej Cel projektu Celem głównym projektu jest wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w województwie lubelskim poprzez przygotowanie minimum 10 osób prawnych do utworzenia spółdzielni socjalnych oraz podjęcie zatrudnienia przez minimum […]

Leave a comment

Biznes-Start

19.12.2014 r. Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym (19.12.2014 r.) zamieszczamy ostateczne listy z wynikami oceny merytorycznej wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. Pliki z wynikami oceny znajdują się w załącznikach poniżej. Informujemy, że przed podpisaniem umowy na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz umowy […]

Leave a comment

Wszyscy na START

11.12.2014 Skorygowana lista wstępnych wyników oceny wsparcia pomostowego w ramach projektu „Wszyscy na START” W związku z błędnie podaną średnią arytmetyczną przyznanej liczby punktów w 2 ocenianych wnioskach o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, przedstawiamy skorygowane wstępne wyniki oceny po Komisji Oceny Wniosków, która odbyła się w dniu 24.11.2014 (przed procedurą odwoławczą!) w ramach projektu „Wszyscy na […]

Leave a comment

Z komputerem na TY

Opis projektu Priorytet  IX   Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie  9.6   Upowszechnienie uczenia się dorosłych Poddziałanie  9.6.2   Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych Cel projektu Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie ICT przez 384 osób dorosłych z wykształceniem co najwyżej średnim, w tym 192 osób w […]

Leave a comment

Wsparcie inicjatyw powstawania PES w subregionie chełmsko – zamojskim

Informujemy, że  Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny realizuje projekt: „Wsparcie inicjatyw powstawania PES w subregionie chełmsko – zamojskim”, który umożliwia osobom niezatrudnionym w wieku aktywności zawodowej (15-64 lat) z terenu subregionu chełmsko-zamojskiego (tj. powiatów: biłgorajskiego, chełmskiego, hrubieszowskiego, janowskiego, krasnostawskiego, M. Chełm, M. Zamość, tomaszowskiego i zamojskiego) otrzymanie środków finansowych na założenie lub zatrudnienie w spółdzielni socjalnej.   […]

Leave a comment

Szkolenia dla eLeader sp. z o.o.

Opis projektu Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Cel projektu Celem głównym projektu jest nabycie, podniesienie lub uzupełnienie kwalifikacji pracowników przedsiębiorstwa z sektora MMŚP z województwa lubelskiego poprzez wsparcie szkoleniowe z zakresu systemów informatycznych i specjalistycznych. Okres realizacji projektu: od 1 lutego 2014 […]

Leave a comment

OD POMYSŁU DO SUKCESU

Opis projektu Informujemy, że  Lokalna Grupa Działania „Roztocze Tomaszowskie” w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny realizuje projekt: „OD POMYSŁU DO SUKCESU”, który umożliwia osobom bezrobotnym z terenu powiatów tomaszowskiego, hrubieszowskiego, zamojskiego i miasta Zamość otrzymanie dotacji na założenie działalności gospodarczej. 03.11.2014 Uprzejmie informujemy, iż terminu naboru wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego przez Beneficjentów pomocy […]

Leave a comment

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Zamościu

Opis projektu Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna. Cel projektu Celem projektu jest pomoc w realizacji i rozliczaniu projektów wśród projektodawców EFS poprzez udzielenie im wszechstronnego wsparcia ( doradztwo, szkolenia, animacja, informacja) w zakresie interwencji EFS. Okres realizacji projektu:  od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. Oferta Doradztwo – związane z realizacją i rozliczaniem projektów […]

Leave a comment

Północna Lubelszczyzna krainą przedsiębiorczości

Opis projektu Bialskopodlaskie Stowarzyszeniem Rozwoju Regionalnego w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny realizuje projekt „Północna Lubelszczyzna krainą przedsiębiorczości”   03.11.2014 Wyniki oceny wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Północna Lubelszczyzna krainą przedsiębiorczości” Uprzejmie informujemy, że wszystkie złożone wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego zostały pozytywnie ocenione pod względem formalnym. W dniu dzisiejszym (03.11.2014 […]

Leave a comment

Akademia Umiejętności ICT dla osób 50+

Opis projektu Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013IX   Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionachDziałanie  9.6   Upowszechnienie uczenia się dorosłychPoddziałanie  9.6.2   Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych Cel projektu Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie ICT przez 60 osób powyżej 50 roku życia […]

Leave a comment

Doświadczenie w cenie

Opis projektu (nr umowy: POKL.06.01.01-06-009/13-00)Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich,Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie,Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Cel projektu Wzrost poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia 120 osób oraz podjęcie zatrudnienia […]

Leave a comment

Szansa na biznes

Opis projektu Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013,Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich,Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. 26.11.2014 Ostateczne wyniki oceny merytorycznej wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Szansa na biznes”. Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym (26.11.2014r.) zamieszczamy ostateczne wyniki oceny merytorycznej wniosków […]

Leave a comment

Aktywność zawodowa osób 50 +

Opis projektu (nr umowy: POKL 06.01.01-06-012/13-00)Projekt realizowany w ramach Programu OperacyjnegoKapitał Ludzki 2007-2013,Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich,Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie,Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy 20.10.2013 Daty rozpoczęcia kursów w projekcie „Aktywność zawodowa osób 50+”: Chełm        „Magazynier z […]

Leave a comment

Lubelska @kademia Umiejętności Komputerowych

Opis projektu Fundacja Rozwoju Lubelszczyznyzaprasza do udziału w projekcie„Lubelska @kademia Umiejętności Komputerowych”Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013IX   Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionachDziałanie  9.6   Upowszechnienie uczenia się dorosłychPoddziałanie  9.6.2   Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych Cel projektu Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych w […]

Leave a comment

Diamenty rozwoju

Opis projektu Diamenty rozwoju Cel projektu Podwyższenie lub uzupełnienie wiedzy z zakresu księgowości, wykorzystania technologii IT w biznesie, kompetencji językowych 108 pracowników, w tym 58 kobiet – minimum 48 mikroprzedsiębiorstw, poprzez udział we wsparciu doradczo-szkoleniowym, co pozytywnie wpłynie na wzrost konkurencyjności tych mikroprzedsiębiorstw do 31 lipca 2014 roku. Okres realizacji projektu: 01.07.2013 r. – 31.07.2014 […]

Leave a comment

Lubelska Akademia Umiejętności Językowych

Opis projektu Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny zaprasza do udziału w projekcie „Lubelska Akademia Umiejętności Językowych”Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013IX   Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionachDziałanie  9.6   Upowszechnienie uczenia się dorosłychPoddziałanie  9.6.2   Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych Cel projektu Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych z […]

Leave a comment

Szkolenia dla pracowników: JURIMP sp. z o.o.. i MEGA sp. j.

Opis projektu Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w partnerstwie z Iwona Reszkowska RC Business Reszkowska Consulting realizuje projekt „Szkolenia dla pracowników: JURIMP sp. z o.o.. i MEGA sp. j.” Cel projektu Celem głównym projektu jest podniesienie wiedzy i kompetencji pracownic/ków 2 przedsiębiorstw z sektora MMŚP z województwa lubelskiego poprzez wsparcie szkoleniowe z zakresu sprzedaży, marketingu, obsługi komputera i […]

Leave a comment

Integracja umiejętności z zakresu ekonomii społecznej do systemu kształcenia i szkolenia zawodowego

Opis projektu Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny uczestniczy w roli Partnera w międzynarodowym projekcie „Integracja umiejętności z zakresu ekonomii społecznej do systemu kształcenia i szkolenia zawodowego”, który jest realizowany w ramach Programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”. Projekt zrodził się z potrzeby wsparcia uczniów szkół kształcenia zawodowego z krajów partnerskich – Chorwacja, Litwa, Polska, […]

Leave a comment

Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego

Opis projektu Projekt “Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego” jest realizowany w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.6. Upowszechnianie uczenia się dorosłych, Poddziałania 9.6.3. Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Projekt realizowany jest przez […]

Leave a comment

Kwalifikacje pracowników fundamentem firmy INTERBUD-LUBLIN S.A.

Opis projektu “Kwalifikacje pracowników fundamentem firmy INTERBUD-LUBLIN S.A.” Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Cel projektu Celem głównym projektu jest podniesienie wiedzy i kompetencji pracowników przedsiębiorstwa z sektora MMSP poprzez wsparcie szkoleniowe z zakresu systemów informatycznych, specjalistycznych, umiejętności miękkich, prawnych, organizacyjnych i językowych […]

Leave a comment

Szkolenia dla pracowników: MAIK sp.j. i Engen S.A.” Utworzono: 04 kwiecień 2013 Odsłony: 1585 Ocena użytkowników: 0 / 5 Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna Proszę, oceń

Opis projektu Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w partnerstwie z Iwona Reszkowska RC Business Reszkowska Consulting realizuje projekt „Szkolenia dla pracowników:MAIK sp.j. i Engen S.A.” Cel projektu Celem głównym projektu jest podniesienie wiedzy i kompetencji pracowników przedsiębiorstw z sektora MMSP z województwa lubelskiego poprzez wsparcie szkoleniowe z zakresu sprzedaży, marketingu, obsługi komputera i specjalistycznych programów, szkoleń językowych, […]

Leave a comment