Projekty w realizacji


Projekt “Twój lepszy start”

Projekt „Twój lepszy start” RPLU.09.01.00-06-0077/15 realizowany jest w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa. Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia 150 osób w wieku 30 lat i więcej , zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego poprzez udział w programie aktywizacji zawodowej obejmującej poradnictwo zawodowe, IPD, […]

Leave a comment

Projekt „Szansa dla młodych”

Projekt „Szansa dla młodych”  –   POWR.01.02.01-06-0128/16 Cel Projektu Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 108 osób młodych w wieku 18-29 lat  z terenu powiatów: biłgorajskiego, chełmskiego, m.Chełm, hrubieszowskiego, janowskiego, krasnostawskiego, tomaszowskiego, włodawskiego, zamojskiego, m.Zamość pozostających bez zatrudnienia, nie kształcących się i nie uczestniczących w kształceniu (tzw. młodzież NEET) poprzez indywidualną i kompleksową aktywizację edukacyjno-zawodową. Okres […]

Leave a comment

Projekt „Młodzi na start!”

„Młodzi na start!” POWR.01.02.01-IP.16-06-001/16 Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Cel Projektu Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 120 osób młodych w […]

Leave a comment

Projekt “Pracuję u siebie”

29.04.2017 r. Poniżej zamieszczamy dokumenty dotyczące ubiegania się o wsparcie finansowe oraz pomostowe Regulamin przyznawania środków finansowych Zał. nr 1-wniosek_środki_finansowe-wer. edytowalna Zał. nr 2-wniosek_wsparcie_pomostowe-wer. edytowalna Zał. nr 3-Biznes plan-wer. edytowalna Zał. nr 4-ośw_o_pom_de_minimis-wer. edytowalna Zał. nr 5- ośw_o_kwalifikowalnosci_VAT-wer. edytowalna Zał. nr 6-ośw_o_zgodzie małżonka-wer. edytowalna Zał. nr 7-ośw_o_niekorzystaniu_z_innych_środków-wer. edytowalna Karta oceny biznes planu Karta-oceny-predyspozycji-i-motywacji-ocena-doradcy-biznesowego Umowa o […]

Leave a comment

Projekt „Droga do sukcesu”

11.04.2017 r. Poniżej zamieszczamy dokumenty dotyczące ubiegania się o wsparcie finansowe oraz pomostowe. Zalacznik_nr_1_do_RPSF_-_wniosek_srodki_finansowe Zalacznik_nr_2_do_RPSF_-_wniosek_wsparcie_pomostowe Zalacznik_nr_3_do_RPSF_-_Biznes_plan Zalacznik_nr_4_do_RPSF_-_osw_o_pom_de_minimis Zalacznik_nr_5_do_RPSF_-_osw_o_kwalifikowalnosci_VAT Zalacznik_nr_6_do_RPSF_-_osw_o_zgodzie_malzonka Zalacznik_nr_7_do_RPSF_-_osw_o_niekorzystaniu_z_innych_srodkow Karta_oceny_biznes_planu Karta_oceny_predyspozycji_i_motywacji_-_ocena_doradcy_biznesowego Regulamin_przyznawania_srodkow_finansowych-RPSF Umowa_o_ udzieleniu_wsparcia_ finansowego Zakres_wymagan_dotyczacych_oceny_biznes_ planu zal. 13formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_-_rozporzadzenie_KE_nr_1407_2013   11.04.2017 r. Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny zamieszcza poniżej ostateczne wyniki rekrutacji uczestników projektu „Droga do sukcesu” Ostateczna_lista_osob_zakwalifikowanych_do_udzialu_w_ tapie_szkoleniowo-doradczym-mezczyzni Ostateczna_lista_osob_zakwalifikowanych_do_udzialu_w_etapie_szkoleniowo-doradczym-kobiety Ostateczna_Lista_rezerwowa-mezczyzni Ostateczna_lista_rezerwow-kobiety     31.03.2017 r. […]

Leave a comment

Projekt „Lepszy start”

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny wraz ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Lublinie realizują projekt pt. „Lepszy start”, nr umowy POWR.01.03.01-IP.03-00-002/15-00. Czas trwania projektu: 01.09.2016 – 31.01.2018. Wartość projektu: 516 502,50 zł. Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 490677,37 zł. Główny cel: zwiększenie możliwości zatrudnienia 30 absolwentom i absolwentkom Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 Lublinie do 29. roku życia, które nie […]

Leave a comment

Program “Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II”

Fundusz pożyczkowy

Leave a comment

Projekt „S3-Empowering for Innovation and Growth in Medium-Sized Cities and Regions (EmpInno)

Projekt uzyskał wsparcie z Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego w ramach Priorytetu I Potencjał dla innowacji, Działania 1.2 Inteligentna specjalizacja. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt dotyczy wzmocnienia procesu wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji (RIS) w regionach UE objętych działaniami projektu. Cele projektu: zapewnienie interesariuszom RIS zasobów, doświadczeń […]

Leave a comment

Zadanie publiczne “Od pomysłu do sukcesu”

Zadanie publiczne  “Od pomysłu do sukcesu”realizowane jest przy pomocy finansowej Miasta Lublin.   Czas realizacji projektu: 23.05 – 30.11.2016 Cel projektu: zapewnienie 24 bezrobotnym kobietom zarejestrowanym w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie kompleksowej wiedzy na temat efektywnego wdrażania pomysłów biznesowych w życie poprzez ich udział w bezpłatnych warsztatach i szkoleniach o charakterze miękkim i twardym.  Cel […]

Leave a comment

„Czas dla młodych – program aktywizacji zawodowej osób młodych” POWR.01.02.02-06-0063/15-00

Projekt  „Czas dla młodych – program aktywizacji zawodowej osób młodych” POWR.01.02.02-06-0063/15-00   Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie  1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie  1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych   Cel […]

Leave a comment

„Trampolina sukcesu – program aktywizacji zawodowej osób młodych”, POWR.01.02.02-06-0062/15-00

        Tytuł Projekt „Trampolina sukcesu – program aktywizacji zawodowej osób młodych”, POWR.01.02.02-06-0062/15-00 Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie  1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie  1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia […]

Leave a comment