ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA Znak sprawy: I/ANC/2019

18 Kwi 2019


Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt  “Aktywni na co dzień” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1  Aktywne włączenie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania I/ANC/2019 do realizacji zamówienia wybrano:

Organizacja i przeprowadzenie indywidulanych certyfikowanych szkoleń zawodowych na terenie województwa lubelskiego dla 37 Uczestników/Uczestniczek Projektu:

  1. Centrum Szkoleniowo Doradcze Jacek Daniel, ul. Lwowska 13 R, 22-100 Chełm, 100 pkt.

print